Hårt slag mot läkarutbildning

I dagens nyheter går det att läsa om att läkarutbildningen på Göteborgs universitet kan bli av med rätten att examinera och detta på grund av bristande kvalitet. Utredare för universitetskanslersämbetet UKÄ har meddelat att efter en utredning av utbildningen så har det påstötts ett flertal brister som nu gör att universitet har ett år på sig att förbättra utbildningen på de punkter som brister. Om de misslyckas med att göra detta kommer rätten att examinera läkarstudenter att vara ett faktum.

studenter som forskar

Rutinen för alla examinerande utbildningar är att dessa måste utredas om de håller måttet. Detsamma gäller för utbildningar som blir anmälda av studenter för att brista på något sätt. Det sker då en omfattande utredning där de talar med studerande och testar deras kunskaper inom sin utbildning. Om det visar sig att utbildningen brister på något sätt kan det betyda att utbildningen förlorar sin rätt att examinera nya studenter. De flesta utbildningar får då ett år på sig att rätta till de områden som brister, detta är fallet för läkarutbildningen i Göteborg.  Göteborg är dock inte den enda läkarutbildningen som hotas av att få examinationsrätten indragen utan Uppsala och Umeå hade också brister enligt samma granskning. De saker som utredningen tittade på var just 8 kategorier:

  1. Kunskap – här handlar det om ren och skär kunskap om läkarstudierna. Det kan vara allt från anatomi till sjukdomssymptom.
  2. Förståelse – förståelse för vikten av kunskapen, hur den tillämpas och i vilket syfte.
  3. Ekonomisk organisation och insikten i detta – hur fungerar ekonomiska organisationer som ett sjukhus och vårdinrättning? Fördelning av budgets etc.
  4. Färdighet att ställa diagnos – Kunskapen som hör ihop med de olika symptombilderna.
  5. Förmågan att ställa diagnos – Att kunna undersöka på rätt sätt och genom den bild man får sätta en diagnos som också är korrekt.
  6. Hälsofrämjande kunskap – Hur behandling av sjukdom bör ske, påverkan av olika mediciner och rörelsemönster.
  7. Förhållningssätt till anhöriga – En viktig del av hur studenten anser är bäst lämpade sätt att tala till och behandla anhöriga i olika situationer.
  8. Förhållningssätt till patient – Patientbemötandet kan påverka chansen för patientens tillfrisknande och är extra viktig att ha rätt förhållningssätt.

8 delar som ingår i utbildningen som också anses vara det som styr vilken sorts läkare en student blir. I fallet Göteborg så var det bristande kunskap i hur man arbetar i lag och med andra yrkesgrupper inom vårdyrket.

Hur drabbar detta Göteborg?

I det stora hela så behöver det inte betyda eller påverka något alls. Men i vissa fall om det är omöjligt att rätta till de fel som finns så blir Göteborg påverkat i allra högsta grad. Universitetssjukhus har ofta god användning av läkarstudenter, både ur forskningssynpunkt men också när det gäller ett nära samarbete för studerandes yrkesval. Att ha ett sjukhus som kopplas direkt till en utbildning är inte bara bra för sjukhuset utan också bra för utbildningen och staden Göteborg. Att ha en nära koppling till näringslivet är en satsning för en frisk stad.